O NÁS
Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů

Advokátní kancelář Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů navazuje na dlouholetou zkušenost a praxi datující se od roku 2003. Ve svém současném složení funguje advokátní kancelář od 1.7.2013. Svým klientům poskytujeme špičkové právní služby. Nabídneme Vám výhody středně velké advokátní kanceláře, která disponuje rozsáhlým know-how zejména v oborech práva obchodního, občanského, trestního a insolvenčního, samozřejmě také práva správního a stavebního, bytového, finančního, pracovního, daňového, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících, a to jak cestou obecných soudů, tak rozhodčího řízení. Našim klientům poskytujeme profesionální zastupování v jednáních před soudy i jinými zejména správními orgány, a to ve věcech občanskoprávních, správněprávních i trestních.Leona
HARTMAN
advokátka


Ivana
RYCHNOVSKÁ
advokátka
Mgr. Leona Hartman, LL.M Advokátka. V roce 2003 úspěšně absolvovala Právnickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce započala praxi jako advokátní koncipientka. Od roku 2007 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Dále vykonává od roku 2009 praxi insolvenčního správce. Specializuje se na občanské a obchodní právo, zejména právo nemovitostí a akvizice, právo cenných papírů, správní řízení a stavební právo. Služby poskytuje taktéž v angličtině, částečně v němčině.
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M Advokátka. V roce 2003 úspěšně absolvovala Právnickou fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce započala praxi jako advokátní koncipientka. Od roku 2007 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Dále vykonává od roku 2009 praxi insolvenčního správce. Specializuje se na insolvenční, a zejména na právo týkající se nakládání s nemovitostmi, dále také na pracovní právo. Služby poskytuje taktéž v angličtině a polštině.

Jsme členem:


SPECIALIZACE
Když se řekne Hartman, Rychnovská - sdružení advokátů  vybavte si ...

Výhody středně velké advokátní kanceláře, která umí profesionálně a rychle pomoci v rozsáhlé škále právních odvětví a služeb, zejména v oborech práva obchodního a občanského, insolvenčního, správního a stavebního, finančního a směnečného, cenných papírů, duševního vlastnictví, ochrany hospodářské soutěže, nekalé soutěže, pravidel mezinárodního obchodu, pracovního, daňového, trestního, bytového, dopravního práva, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících. Mezi další služby, které může naše advokátní kancelář nabídnout, patří zakládání obchodních společností a družstev a obecně prospěšných společností či zakládání občanských sdružení.

Advokacie

Poradenství v souvislosti se spornou agendou zahrnuje zejména detailní rozbor klientových dokumentů, přípravu podání vůči soudům a arbitrážním orgánům, jejich prezentaci před těmito orgány v první i další instanci, zastupování klienta při jednání u soudu nebo v rámci rozhodčího řízení, podávání opravných prostředků, jednání s protistranou včetně případné přípravy a uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání. Bohaté zkušenosti máme i s vymáháním pohledávek svých klientů, se spory o náhradu škody, pracovněprávními spory a spory v oblasti nehmotných statků.

Dále se intenzivně věnujeme zdravotnickému (a s ním souvisejícímu) právu - zejména ve formě poradenství pro poskytovatele zdravotní péče a lékarny.

V rámci poskytování právní pomoci se zapojujeme do veškerých aspektů obchodních vztahů a zvláště se účastníme vyjednávání, koncipování a poradenství pro nejrůznější obchodní smlouvy, domácí i mezinárodní. Naše advokátní kancelář disponuje zkušenostmi s prováděním právního auditu v mnoha společnostech a odvětvích, včetně provádění Due Diligence. Náš přístup k právnímu auditu je cílený a závěrečná zpráva je vždy koncipována tak, aby přesně vyhovovala potřebám klienta. Vyžaduje-li to povaha řešené kauzy, popř. na přání klienta, spolupracujeme rovněž s odborníky v oblasti ekonomického, finančního a daňového poradenství či s auditorskými firmami.

Dále nabízíme možnost využití úschovné služby. Předmětem advokátní úschovy je zajištění právní jistoty stran, jestliže je jejich plnění podmíněno chováním protistrany či nějakou jinou skutečností. Z dlouholetých zkušeností víme, že investice do kvalitně poskytované úschovné služby se ve výsledku vyplatí. Pro potřeby finančních úschov vedeme samostatné účty vždy pro daného klienta, resp. daný případ. Vedení účtu je zcela transparentní a vzhledem k jejich pojištění nemusí mít klient o své finanční prostředky strach. Úschovné služby však nenabízíme pouze ve vztahu k finančním prostředkům, ale taktéž samozřejmě nabízíme úschovu dokumentů.

V případě naléhavé potřeby klienta jsme schopni zpracovat jím zadanou problematiku a vyhotovit požadovaný výstup (právní posouzení, návrh smlouvy atd.) i ve velmi krátkém časovém úseku.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém, německém a slovenském.

Dále nabízíme i pomoc při ověřování podpisů na různých dokumentech, což zejména při podpisech kupních a jiných smluv, včetně uznávání závazků a postupování pohledávek, schůzích SVJ, valných hromadách a při dalších právních krocích má pozitivní dopady na rychlost řešení daných úkonů.


V případě sporu mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je možné mimosoudní řešení sporu u pověřeného subjektu. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.Sdělění k tzv. "AML (anti money laundering)" zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Advokát jako povinná osoba musí plnit povinnosti stanové výše uvedeným zákonem. Jedná se zejména o následující povinnosti:

- informovat klienta o poskytování služeb s ohledem na AML,
- identifikace klienta – advokát provede identifikaci, a to v případě, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí 1000 EUR, nebo pokud se jedná o podezřelý obchod, nebo počátek smluvního vztahu, nebo smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky,
- je třeba provádět i následnou kontrolu klienta – toto se však netýká poskytování právních porad, ověřovanán právního postavení klienta, zastoupení v trestním řízení…,
- možnost odmítnout pokyn klienta, § 15 odst. 1 a 2 zákona – v případě, když se klient odmítne podrobit identifikaci, odmítne předložit plnou moc, neposkytne spolupráci při ověření předložených dokladů,
- § 20 odst. 1 zákona – kdy může advokát odložit příkaz klienta - pokud by nesplnění příkazu mělo následky uvedené tady: zmaření, nebo podstatně ztížení financování trestné činnosti, nebo dalších činností,
- pokud zjistí podezřelý obchod ve smyslu § 6 zákona, tak jej musí oznámit, s výjimkami uvedenými v zákoně, oznámení provede advokátní komoře.

Insolvence

Mgr. Leona Hartman, LL.M.
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M.
Mgr. Radka Šimková

 • Sídlo: Trojická 1904/14, 128 00 Praha 2
 • Provozovna Tábor: Chýnovská, 2217, Tábor, 390 02 (út 9:00 - 13:00) - přechodně uzavřena: 21.12.2021, 28.12.2021
 • Provozovna Brno: Vranovská, 45/1, Brno, 614 00 (st 9:00 - 15:00) - přechodně uzavřena: 30.12.2020
 • Provozovna Litoměřice: Dvořákova, 959/1, Litoměřice, 412 01 (po 9:00 - 13:00)
 • Provozovna Havířov: Příčná, 327/1, Havířov, 736 01 (čt 10:00 - 14:00)
 • Provozovna Benešov: Vnoučkova, 2008, Benešov, 256 01 (čt 9:00 - 13:00)
 • Provozovna Svitavy: Náměstí Míru, 118/48, Svitavy, 568 02 (čt 9:00 - 13:00) - přechodně uzavřena: 31.12.2020
 • Provozovna Plzeň: Žižkova, 1737/52, Plzeň, 301 00 (st 9:00 - 13:00)
Dovolujeme si upozornit, že telefonické spojení je pro dlužníky dostupné Po - Čt od 9:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Mediace

Mediace je alternativním způsobem řešení sporů, prostřednictvím něhož se hledá smír mezi stranami, zejména v obchodních a rodinných vztazích, a to za účasti nezávislého a nestranného mediátora, který koriguje smírné vyřešení sporu mezi stranami.

Slovy daného zákona se mediací rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (strana konfliktu) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.


Výhodami mediace jsou:
 • výsledek sporu je v rukou stran, mediátor je víceméně pouze prostředníkem stran, který vede strany ke smíru
 • rychlé a relativně neformální řízení
 • nestranný a nezávislý mediátor
 • stavění běhu promlčecích lhůt
 • uzavření smíru mezi stranami v podobě mediační dohody

Aby byla zajištěna odbornost mediačního řízení, klade zákon určité požadavky na osobu mediátora. Mezi ně zejména patří bezúhonnost, vysokoškolské vzdělaní složení mediační zkoušky a zápis na seznam mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

AUDIOZÁKONY

Naše advokátní kancelář pro Vás připravila aplikaci Audiozákony. Jedná se o mobilní aplikaci, která Vám umožní poslouchat vybrané právní předpisy ve Vašem telefonu nebo tabletu. Více informací naleznete na www.audio-zakony.cz.

KONTAKTY

Hartman, Rychnovská
- sdružení advokátů


fakturační údaje:
Mgr. Leona Hartman, LL.M.
IČ: 71462481
DIČ: CZ7956193663

Vranovská 45/1
61400 Brno

bankovní spojení:
2102736560/0300
IBAN:
CZ13 0300 0000 0021 0273 6560
Československá obchodní banka a.s.

BRNO


Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M.
(ČAK: 11299, IČ: 71464514 )


brno@forteslegal.cz
+420 777 713 101
DS: indijv7


Vranovská 45/1,
614 00 Brno

PRAHA


Mgr. Leona Hartman, LL.M.
(ČAK: 11484, IČ: 71462481)


praha@forteslegal.cz
+420 777 713 366
DS: 4w2ijy9


Trojická 1904/14,
128 00 Praha

INSOLVENCE


Čechy
Trojická 1904/14,
128 00 Praha
praha@forteslegal.cz
+420 777 713 366


Morava
Vranovská 45/1,
614 00 Brno
insolvence@forteslegal.cz
+420 777 713 101

(telefony pro dlužníky dostupné Po - Čt 9:00 - 16:00 hod.)